Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że w świetle nowych przepisów jesteśmy gotowi, aby chronić Pana/Pani dane na najwyższym poziomie, a tym samym chcemy poinformować Pana/Panią o prawach, które będą przysługiwały Panu/Pani w związku z nowymi przepisami.

Administratorem Pana/Pani danych jest Pionier Agencja Obrotu Nieruchomościami Bożena Jaszczyńska z siedzibą w Szczecinie ul. Kaszubska 52 NIP 852 0502806 Regon 811011504, tel. 501 780 808, e-mail: pionier@pionier.nieruchomosci.pl

Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dotyczących świadczenia usług.

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki Pionier Nieruchomości Bożena Jaszczyńska gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia dane osobowe użytkowników. 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do witryny internetowej www.pioniernieruchomosci.com

Korzystając z niniejszej Witryny lub przekazując swoje dane osobowe Pionier Nieruchomości Bożena Jaszczyńska, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką. 

Podanie przez Państwo danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Państwu informacji).

Administrator przetwarzania danych
Pionier Nieruchomości Bożena Jaszczyńska z siedzibą w Szczecinie ul. Kaszubska 52 NIP 852 0502806 Regon 811011504, tel. 501 780 808, e-mail: pionier@pionier.nieruchomosci.pl jest administratorem przetwarzania danych osobowych.

Zakres i źródła
Niniejsza Polityka reguluje procedury przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników witryny www.pioniernieruchomosci.com

Nasze źródła: 
• niniejsza Witryna (wizyty, newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszenia oferty itp.),
• wysłanie zapytania o przekazanie informacji na temat naszych ofert.

Dane osobowe objęte niniejszą Polityką
Dane zbieramy w momencie, gdy użytkownik nawiąże z nami kontakt, odwiedzi naszą Witrynę lub w inny sposób przekaże Administratorowi informacje na swój temat. Przykładowe informacje, które przetwarzamy: 
• nazwisko, imię, adres
• adres e-mail lub elektroniczne dane kontaktowe,
• numer telefonu, numer telefonu komórkowego

Stosowanie plików cookie
Nasza Witryna może używać plików „cookie” do gromadzenia danych oraz doskonalenia i personalizacji interfejsu użytkownika. Pliki cookie to małe pliki danych zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się w urządzeniu końcowym. W ustawieniach przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że wyłączając pliki cookies część zawartości stron może stać się niedostępna.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji
Administrator może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkowników w następujących celach:
umówienia spotkania, prezentacji oferty
przesyłania informacji o naszych ofertach na Pana/Pani zapytanie lub w wyniku dobrowolnego wpisu do newslettera
przesyłania informacji na temat promocji za zgodą użytkownika

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania takich informacji, instrukcje dotyczące rezygnacji znajdują się w dolnej części wiadomości e-mail, istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami (zob. nasze dane kontaktowe wskazane powyżej oraz stopce strony). 

W jaki sposób chronimy dane użytkownika?

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, dlatego przekazywane przez użytkownika dane osobowe, są szyfrowane i chronione za pomocą technologii szyfrowania poprzez użycie protokołu SSL (Secure Sockets Layer) oraz przechowywane z zastosowaniem standardowych procedur i praktyk bezpieczeństwa właściwych dla charakteru informacji.

Nie będziemy przekazywać danych kontaktowych użytkownika osobom trzecim w celach marketingowych bez uzyskania od użytkownika uprzedniej zgody na takie przekazanie. 

Użytkownicy mogą odwiedzać naszą Witrynę anonimowo. Będziemy gromadzić dane osobowe wyłącznie od tych Użytkowników, którzy przekazali nam je dobrowolnie. Użytkownicy mogą zawsze odmówić przekazania danych osobowych, jednak w wyniku tego mogą utracić możliwość otrzymywania od nas informacji o ofertach.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Administrator może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. W przypadku takiej aktualizacji zmieniona zostanie data aktualizacji w dolnej części tej strony. Zachęcamy do częstego sprawdzania tej strony pod kątem zmian, aby na bieżąco śledzić nasze praktyki związane z ochroną przetwarzanych danych osobowych. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że to do jego obowiązków należy przeglądanie od czasu do czasu niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się ze zmianami.

Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu jego danych do celów marketingu bezpośredniego.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na niniejszej Witrynie lub sposobu korzystania z niej, prosimy o kontakt pod adresem:

Pionier Nieruchomości Bożena Jaszczyńska
70-226 Szczecin ul. Kaszubska 52
tel. 501 780 808
e-mail: pionier@pionier.nieruchomosci.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ Pionier Nieruchomości” Bożena Jaszczyńska z siedzibą w Szczecinie,
ul. Kaszubska 52, kod pocztowy 70-226 , e-mail: bozena@pionier.nieruchomosci.pl, tel. 501 780 808,

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
- w celu przedstawienia katalogu usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) a dalej RODO

 • w celu realizacji łączącej nas umowy na świadczenie usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z
  art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,
  s. 1) a dalej RODO
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
  uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się
  roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to
  najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w
  ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych
  dla umów kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 6 m-cy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe
  związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do
  marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do
  czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia umowy współpracy.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy
łącząc produkty lub usługi.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze,
informatyczne, notariusz, komornicy, Spółdzielnie Mieszkaniowe, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach
likwidacji szkód.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Nie terazZgoda